Hållbarhed (FN 17)

VAD BETYDER HÅLLBARHET?

Ordet hållbart används ofta när man talar om vård av jorden. Hållbarhet handlar om att förmedla marken till nästa generation i ett lika gott skick som vi tog över den. De val vi gör i vårt dagliga liv har betydelse och konsekvenser för jorden. Konsekvenser som man kanske inte ser idag, men som kan ha betydelse långt in i framtiden.

Hållbarhet handlar därför om allt vi gör i våra vardagsliv. Oavsett om vi köper många eller få saker. Sorterar vårt avfall eller inte. Oavsett om vi cyklar eller kör. Om alla små saker vi gör som sätter ett fotavtryck på marken.

HÅLLBAR UTVECKLING KRÄVER VÄRLDEN ATT ARBETA SAMMAN De nya världsmålen är världens gemensamma plan för hur vi skapar hållbar utveckling i världen. Officiellt kallas de för “World Goals for Sustainable Development”. De utmaningar som världsmålen ska lösa är komplexa och måste angripas från flera håll. De globala målen bygger därför på en bred förståelse för hållbarhet. De handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

De globala målen fokuserar på ansvarsfull konsumtion och produktion. Världsmålen gäller alla. Vi kan bara göra världen till en bättre plats om vi arbetar tillsammans. De globala målen är vår gemensamma plan för att göra världen mer hållbar.

ÖVERSIKT ÖVER FN: s 17 VÄRLDSMÅL:

TINTOK OCH HÅLLBARHET

Vi kommer att vara 100% transparenta med dig. Vi har ägnat riktigt lång tid åt att hitta rätt leverantörer och tillverkare och kommer att dela med oss ​​av historierna om hur vår produkt kom till så att du vet exakt vad du köper när du köper en Tintok-produkt. Alla våra produkter har en certifiering som kallas GOTS (Global Organic Textile Standard) och hjälper till att säkerställa att utvecklingsmålen (De 17 världsmålen från FN) uppnås genom kraven för produktion:

1: Eliminera fattigdom: Alla arbetstagare får en minimilön och lite mer, vilket säkerställer att de har råd att mata sin familj och betala för deras barns utbildning.

2: Stoppa hunger: Bönder som odlar fiber för GOTS -textilier förbinder sig till växtföljd så att mat alltid odlas på en del av deras landyta.

3: Hälsa och välbefinnande: Det finns mycket strikta krav på vilka kemikalier som kan användas vid garnproduktion och på fälten. Inga skadliga eller potentiellt skadliga ämnen används i produktionen. Inte heller några bekämpningsmedel på fälten. Dessutom måste arbetarna förses med ordentliga och hygieniska förhållanden på arbetsplatsen.

4: Kvalitetsutbildning: Barnarbete är förbjudet i GOTS -certifierad produktion. I gengäld får föräldrarna lite högre lön så att de har råd att skicka sina barn till skolan.

5: Jämställdhet: All diskriminering baserad på kön, ras, sexuell läggning eller status i samhället är förbjuden i GOTS-certifierad produktion.

6: Dricksvatten och sanitet: Alla arbetare i hela produktionskedjan måste ha tillgång till rent dricksvatten och hygieniska toaletter.

7: Hållbar energi: GOTS -certifiering kräver att energikällorna i produktionen kan dokumenteras och att anställda utbildas för att spara på energiförbrukningen.

8: Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt: Frivillig anställning, ordentliga arbetsvillkor, ingen påtvingad övertid och kvalitetsprodukter för konsumenten, bidrar till att säkerställa anständiga jobb som samtidigt skapar ekonomisk tillväxt genom ökad efterfrågan.

9: Industri, innovation och infrastruktur: GOTS förbjuder skadliga och giftiga produktionsmetoder, och bidrar därmed till att utveckla nya, bättre och hälsosammare industrier.

10: Mindre ojämlikhet: GOTS-certifiering förutsätter att det inte förekommer någon diskriminering i anställning eller ersättning.

11: Hållbara städer och lokalsamhällen: Frånvaron av skadliga kemikalier i produktionen ger en hälsosammare lokal miljö och bättre förutsättningar för naturen runt produktionsanläggningarna. Den begränsade arbetstiden *** och den lite högre lönen gör att arbetarna har tid och pengar att träffa sin familj och engagera sig i lokalsamhället.

12: Ansvarig konsumtion och produktion: GOTS -certifierade textilier består alltid av minst 70% organiska fibrer (den exakta andelen anges på etiketten på produkten). De stränga kraven på miljö- och arbetsförhållanden i produktionen säkerställer en ansvarsfull produktion. GOTS -märkningen hjälper också till att göra konsumenten medveten om de förhållanden under vilka produkterna produceras.

13: Klimatinsatser: GOTS -certifiering innebär att lokal lagstiftning om utsläpp av växthusgaser följs. Alla utsläpp måste mätas.

14: Liv i havet: Allt avloppsvatten måste behandlas ordentligt innan det släpps ut i naturen och regler för korrekt pH, temperatur, syrehalt och mängden organiskt material i allt avloppsvatten måste följas.

15: Livet på land: Organisk odling av råvarorna bidrar till att säkerställa bättre markförhållanden, även på lång sikt. Endast förpackningar för produkterna från hållbara källor används.

16: Fred, rättvisa och starka institutioner: Våld, fysiskt och psykiskt straff, mutor, korruption och utpressning tolereras inte. Anställda uppmuntras att delta i beslutsprocesserna och att de anställda känner till och använder sin rätt till medlemskap i en fackförening.

17: Partnership for Action: GOTS samarbetar med branschorganisationer inom jordbruk, kemi och textil, samt icke-statliga organisationer, myndigheter och regeringar, för att kontinuerligt förbättra märkningssystemet och sprida kunskap om det.